Yakovlev YAK 40K Jets zu verkaufen

Yakovlev YAK 40K VIPCHF 2'296'887
US$ 2'500'000
Bj.: 1981; TTAF: 11497h; Typ: Jet; Standort: Russland, Kazan, UWKD; Jahresnachpr.: 1/2010
Yakovlev 40CHF 206'483
RUB 25'000'000
Bj.: 1976; TTAF: 27711h; Typ: Jet; Standort: Russland, Ìîñêâà, UUWW; Seriennr.: 9541745; Reg. Nr.: RA-87494